• stsmotor

การรับประกันสินค้า ยามาฮ่า "ต้องอ่าน" 15 เงื่อนไขที่ทำให้ประกันขาด อะไรบ้างไม่อยู่ในประกัน?

มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า มีการรับประกันคุณภาพ 5ปี หรือ 50,000 กม. ไม่รวมอะไหล่สึกหรอ รถขาดประกันได้หากขาดการบำรุงรักษา ไม่ตรวจเช็คตามระยะทางมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าทุกรุ่น มีการรับประกันคุณภาพทุกชิ้นส่วนเป็นเวลา 5ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ไม่รวมอะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน เช่น ยาง แบตเตอรี่ สายเบรค และอื่นๆหลายรายการคลิกอ่านเพิ่มเติม


“ไม่นำรถไปเช็คระยะ หรือขาดการดูแลบำรุงรักษา ศูนย์มีสิทธิ์ไม่รับประกัน”
เงื่อนไขที่ทำให้การรับประกันสินค้าสิ้นสุดก่อนระยะที่กำหนด มีดังนี้

1. ความเสียหายที่เกิดจากการเพิกเฉยต่อการบำรุงรักษา ตามระยะที่บริษัทฯ กำหนด


- รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าตั้งแต่ 100 – 299 ซีซี เช็กระยะในครั้งแรก 1,000 กม. หรือ ระยะเวลา 2 เดือน ระยะต่อไปทุกๆ 4,000 กม. หรือ ระยะเวลา 4 เดือน - รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่า 300 ซีซี เช็กระยะในครั้งแรก 1,000 กม. หรือ ระยะเวลา 1 เดือน ระยะต่อไปทุกๆ 5,000 กม. หรือ ระยะเวลา 5 เดือน

2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการใช้งานตามปกติ เช่น ใช้รถในการแข่งขันหรือบรรทุกนํ้าหนักเกินพิกัดตามที่ระบุไว้ในคู่มือรถรุ่นนั้นๆ

3. ความเสียหายที่เกิดจากการแก้ไขดัดแปลงสภาพ เช่น ใช้อะไหล่เทียม, ปรับแต่ง หรือ ดัดแปลงสภาพโช๊คอัพหน้า-หลัง, เครื่องยนต์, ล้อ, ยาง และอื่นๆ

4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

5. รถที่ทำการดัดแปลงและซ่อมแซมโดยศูนย์บริการหรือร้านค้าที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯอย่างเป็นทางการ

6. ความเสียหายที่เกิดจากการขับขี่อย่างหนัก เช่น รถรับจ้าง, รถเช่า ยกเว้นเป็นผิดพลาดทางเทคนิคหรือการประกอบจากโรงงาน

7. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง, นํ้ามันหล่อลื่น, หรือนํ้ายาอื่นๆที่ไม่ได้รับการรับรองหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นสารคุณภาพตํ่า

8. ความเสียหายที่เกิดจากการล่วงเลยของเวลา เช่น การซีดจางของผิวเคลือบสี, ลอก, การเสื่อมโทรมอื่นๆหรือสินค้าที่เก็บไว้นานเกินกว่าระยะประกันและยากต่อการพิสูจน์ข้อยกเว้นในการรับประกัน

9. ค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขจุดบกพร่องของงานที่ทำไปครั้งที่แล้ว ซึ่งได้ทำมาก่อนจากที่อื่น

10. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับประกัน เช่น การลากรถ, การติดต่อ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร,

ค่าชดเชยการล่วงเวลา, ค่าสูญเสียทางการค้า, ค่ารักษาทางการแพทย์หรืออื่นๆที่อยู่ในลักษณะเดียวกัน

11. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเขม่าหรือควัน, มูลนก, นํ้าทะเล, ลมทะเล, เกลือ, หรือสิ่งอื่นๆ

ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน

12. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือนอกเหนือจากการควบคุม เช่น

นํ้าท่วม, ไฟไหม้, วาตภัย, แผ่นดินไหว, ภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน

13. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยสงครามไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม, การโจรกรรม

14. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมือผู้ครอบครองรถ จะได้สิทธิ์ในการรับประกันต่อจนกว่าจะสิ้นสุดการรับประกันคุณภาพ

15. รถที่มีการซ่อมแซมหรือแก้ไข ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อจำหน่ายใหม่ (รถมือสอง) โดยตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์ซ่อมใดๆ ให้ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันโดยทันที


ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซค์ ณ. วันที่ 31/12/2021 อ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์คลิก yamahamotor

อะไหล่ที่สึกหรอตามอายุการใช้งาน จะไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า มีดังนี้


1. แบตเตอรี่ รับประกันตามเงี่อนไขของบริษัทฯ ผู้ผลิต เป็นระยะเวลา 6 เดือน


2. ยางรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ผู้ผลิต เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 5,000 กม.


3. นํ้ามันหล่อลื่นประเก็นต่างๆ สายเบรค สายไมล์ สายครัตช์ สายคันเร่ง ผ้าเบรค หลอดไฟ ฟิวส์ หัวเทียน นัทโบลท์ และ สกรูต่างๆ


4. ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เสื้อสูบ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ หัวเทียน นํ้ามันเครื่อง ปะเก็น ซีล โอริง ลูกปืนต่างๆ ผ้าคลัทซ์ ตุ้มแรงเหวี่ยงและสายพาน ยกเว้นแต่เป็นความผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือความคิดพลาดที่เกิดจากขบวนการผลิตของโรงงานเท่านั้น


ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซค์ ณ. วันที่ 31/12/2021 อ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์คลิก yamahamotor

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น